Operaţiunea de dezmembrare/alipire presupune:

1. întocmirea documentaţiei cadastrale de către un expert cadastrist pentru fiecare din imobilele care rezultă în urma dezmembrării/alipirii (latura tehnică) şi
2. încheierea unui act notarial de dezmembrare/alipire la notarul public (latura juridică).

Acte necesare pentru autentificarea actelor de dezmembrare/alipire:

  • acte de identitate părţi;
  • certificate de căsătorie, dacă este cazul;
  • actele de proprietate pentru bunurile ce fac obiectul dezmembrării/alipirii (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizație de construire, proces-verbal de recepție finală, contract de schimb, act de dare în plată, etc.);
  • certificat de atestare fiscală eliberat pe numele proprietarului din care să rezulte că acesta nu are datorii la bugetul local și că figurează înscris cu bunurile respective. Organul fiscal va emite certificate de atestare fiscală fiecărui coproprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia. Certificatul de atestare fiscală se eliberează de organul fiscal (direcția de impozite și taxe locale) la care proprietarul plăteşte impozitul anual pentru bunurile respective;
  • extras de carte funciară de autentificare – se obține prin intermediul societății noastre și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu), și încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
  • documentația cadastrală pentru dezmembrare/alipire.
  • certificat de urbanism, dacă este cazul.