Acte necesare pentru încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare (antecontract):

  • acte de identitate părţi (promitent-vânzător și promitent-cumpărător);
  • certificate de căsătorie, dacă este cazul;
  • actele de proprietate ale imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizație de construire, proces-verbal de recepție finală, contract de schimb, act de dare în plată, etc.);
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
  • încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
  • extras de carte funciară pentru informare – se poate obține prin intermediul societății noastre.