Acte necesare pentru contract de comodat locuinţă:

  • acte de identitate părţi (comodant și comodatar);
    certificate de căsătorie, dacă este cazul;
  • actele de proprietate ale imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizație de construire, proces-verbal de recepție finală, contract de schimb, act de dare în plată, etc.);
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu), și încheierea de intabulare a dreptului de proprietate (dacă există).

Acte necesare pentru contract de comodat auto:

  • acte de identitate părţi (comodant și comodatar);
  • certificate de căsătorie, dacă este cazul;
  • certificatul de înmatriculare și cartea de identitate ale autoturismului.