Acte necesare pentru autentificarea unui contract de donație pentru un bun imobil:

 • acte de identitate părţi (donator și donatar);
  certificate de căsătorie, dacă este cazul;
 • actele de proprietate ale imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizație de construire, proces-verbal de recepție finală, contract de schimb, act de dare în plată, etc.);
 • certificat de atestare fiscală eliberat pe numele proprietarului din care să rezulte că acesta nu are datorii la bugetul local și că figurează înscris cu imobilul respectiv. În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia. Certificatul de atestare fiscală se eliberează de organul fiscal (direcția de impozite și taxe locale) la care proprietarul plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv;
 • extras de carte funciară de autentificare – se obține prin intermediul societății noastre și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
 • încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
 • în cazul apartamentelor situate în blocuri de locuințe în care funcționează asociații de proprietari/locatari, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari semnată de președinte și administrator, cu menționarea clară a numelui fiecăruia, ștampilată, din care să rezulte ca proprietarul nu are datorii la asociație;
 • adeverința de la furnizorii de utilități (gaz, energie electrică, apă, etc) din care să rezulte că nu sunt datorii sau ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităţilor aferente imobilului;
 • dovada achitării restului de preț, dacă este cazul.