Acte necesare la autentificarea contractului de ipotecă:

  • acte de identitate părţi;
  • certificate de căsătorie, dacă este cazul;
  • actele de proprietate ale imobilului ce face obiectul contractului de ipotecă (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizație de construire, proces-verbal de recepție finală, contract de schimb, act de dare în plată, etc.);
  • certificat de atestare fiscală eliberat pe numele proprietarului din care să rezulte că acesta nu are datorii la bugetul local și că figurează înscris cu imobilul respectiv. În situaţia ipotecării unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia. Certificatul de atestare fiscală se eliberează de organul fiscal (direcția de impozite și taxe locale) la care proprietarul plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv;
  • extras de carte funciară de autentificare – se obține prin intermediul societății noastre și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
  • încheierea de intabulare a dreptului de proprietate.