Acte necesare la autentificarea contractului de partaj:

  • acte de identitate coproprietari;
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • actele de proprietate ale imobilului ce face obiectul partajului (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizație de construire, proces-verbal de recepție finală, contract de schimb, act de dare în plată, etc.);
  • certificat de atestare fiscală eliberat pe numele coproprietarilor din care să rezulte că aceștia nu au datorii la bugetul local și că figurează înscriși cu bunurile respective. Organul fiscal va emite certificate de atestare fiscală fiecărui coproprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia. Certificatul de atestare fiscală se eliberează de organul fiscal (direcția de impozite și taxe locale) la care proprietarul plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv;
  • extras de carte funciară de autentificare – se obține prin intermediul societății noastre și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat (dacă există);
  • încheierea de intabulare a dreptului de proprietate (daca există);
  • dovada achitării restului de preț, dacă este cazul;
  • dacă imobilul este ipotecat, este necesar acordul de creditorului ;
  • când construcția este situată pe un teren concesionat, este necesar acordul concedentului.