Acte necesare pentru autentificarea unui contract de schimb imobiliar:

 • acte de identitate părţi;
  certificate de căsătorie, dacă este cazul;
 • actele de proprietate ale imobilelor ce fac obiectul schimbului (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizație de construire, proces-verbal de recepție finală, contract de schimb, act de dare în plată, etc.);
 • certificat de atestare fiscală eliberat pe numele proprietarilor din care să rezulte că aceștia nu au datorii la bugetul local și că figurează înscriși cu imobilele respective. În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia. Certificatul de atestare fiscală se eliberează de organul fiscal (direcția de impozite și taxe locale) la care proprietarul plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv;
 • extras de carte funciară de autentificare – se obține prin intermediul societății noastre și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
 • documentaţia cadastrală a bunurilor imobile (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
 • încheierile de intabulare a dreptului de proprietate;
 • certificatele de performanță energetică, eliberate de un auditor energetic atestat;
 • în cazul apartamentelor situate în blocuri de locuințe în care funcționează asociații de proprietari/locatari, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari semnată de președinte și administrator, cu menționarea clară a numelui fiecăruia, ștampilată, din care să rezulte ca proprietarul nu are datorii la asociație;
 • adeverința de la furnizorii de utilități (gaz, energie electrică, apă, etc) din care să rezulte că nu sunt datorii sau ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităţilor aferente imobilului;
 • dovada achitării restului de preț, dacă este cazul;
 • dacă imobilul este ipotecat, este necesar acordul de înstrăinare al creditorului;
 • când construcția este situată pe un teren concesionat, este necesar acordul concedentului.