Soţii sau viitorii soți pot alege prin convenţie matrimonială între regimul separaţiei de bunuri sau cel al comunităţii convenţionale. Când soţii nu încheie o convenţie matrimonială, li se aplică de drept regimul comunităţii legale.

Convenţia matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimţământul tuturor părţilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut predeterminat.
Convenţia matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei.
Convenţia încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data prevăzută de părţi sau, în lipsă, de la data încheierii ei.

Soţii pot alege prin convenţie un singur regim matrimonial şi nu pot deroga de la regulile referitoare la egalitatea dintre ei, autoritatea părintească sau devoluţiunea succesorală legală şi nici de la normele privind regimul matrimonial în general.

Pentru a fi opozabile terţilor, convenţiile matrimoniale se înscriu în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale. Notarul public va transmite toate convenţiile matrimoniale, inclusiv modificările acestora, la Registrul naţional al regimurilor matrimoniale în vederea îndeplinirii formalităţilor de publicitate.

Acte necesare pentru convenție matrimonială:

  • acte de identitate părți;
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • acte de proprietate pentru bunuri, dacă este cazul.