Acte necesare la dezbaterea succesiunii
Acte de stare civilă care fac dovada relației de rudenie cu defunctul:

 • certificat de deces defunct;
 • certificat de căsătorie al soțului supraviețuitor (sau certificat deces al soțului/certificat de moștenitor, sentința de divorț, după caz);
 • certificate de naștere și căsătorie ale descendenților sau ale altor rude care au vocație succesorală
 • acte de identitate moștenitori (carte de identitate);
 • testament în original (dacă există);


Actele care atestă averea defunctului:

 • acte de proprietate ale bunurilor imobile: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizație de construire, proces-verbal de recepție finală, contract de schimb, act de dare în plată, etc;
 • acte de proprietate autoturism (certificat de înmatriculare, cartea de identitate a autoturismului);
 • certificat de atestare fiscală pe numele defunctului, eliberat de primaria de la ultimul domiciliu al defunctului în care să apară înscrise pe numele defunctului bunurile ce urmează să fie cuprinse în masa succesorală. În cazul în care defunctul a avut în proprietate imobile situate în raza altor localități se vor prezenta și certificate de atestare fiscală emise de primaria de la locul situării imobilului – Serviciul Impozite și Taxe Locale din care să rezulte că imobilul din masa sucesorală este înscris în evidențele fiscale pe numele defunctului.
 • extras de carte funciară pentru informare – se obține prin intermediul societății noastre;
 • documentația cadastrală și încheierea de intabulare pentru imobilele intabulate în cartea funciară;
 • certificat acționar (dacă este cazul);
 • carnete C.E.C. (dacă este cazul);
 • extras de cont – contract de depozit (pentru sume depuse la instituții bancare pe numele defunctului)
 • act de concesiune pentru locul de veci și adeverinţa cu valoarea locului de veci eliberată de Administraţia Cimitirelor sau de Parohie;
  Cu ocazia dezbaterii succesiunii moștenitorii se vor prezenta cu doi martori care să nu fie rude cu defunctul și care l-au cunoscut pe defunct.