Acte necesare pentru procură administrare imobil

  • actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant);
    actul de proprietate al imobilului (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizație de construire, proces-verbal de recepție finală, contract de schimb, act de dare în plată, etc.);
  • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să administreze imobilul (mandatar).