Acte necesare pentru procură vânzare imobil

  • actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant) și certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
  • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să vândă imobilul (mandatar);
  • actul de proprietate al imobilului;
    documentația cadastrală și încheierea de intabulare în cartea funciară (dacă există);
  • antecontractul de vânzare-cumpărare (dacă există).