Procură vânzare imobil

Acte necesare pentru procură vânzare imobil

 • actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant) și certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să vândă imobilul (mandatar);
 • actul de proprietate al imobilului;
  documentația cadastrală și încheierea de intabulare în cartea funciară (dacă există);
 • antecontractul de vânzare-cumpărare (dacă există).


Procură cumpărare imobil

Acte necesare pentru procură cumpărare imobil

 • actul de identitate al viitorului proprietar al imobilului (mandant) și certificatul de căsătorie al acestuia, dacă este cazul;
 • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să cumpere imobilul (mandatar).


Procură administrare imobil

Acte necesare pentru procură administrare imobil

 • actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant);
  actul de proprietate al imobilului (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizație de construire, proces-verbal de recepție finală, contract de schimb, act de dare în plată, etc.);
 • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să administreze imobilul (mandatar).


Procură reprezentare succesiune

Acte necesare pentru procură reprezentare succesiune

 • actul de identitate al persoanei care face împuternicirea (mandant);
 • acte de stare civilă care atestă gradul de rudenie al mandantului cu defunctul (certificat de nastere, de căsătorie, etc.);
 • testament (dacă este cazul);
 • certificatul de deces al defunctului;
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite (mandatar).


Procură judiciară

Acte necesare pentru procură judiciară

 • actul de identitate al persoanei care face împuternicirea (mandant);
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite (mandatar);
  datele dosarului (instanța pe rolul căreia se află, număr, obiect, termen etc.), după caz.


Procură înmatriculare auto

Acte necesare pentru procură înmatriculare auto

 • actul de identitate al proprietarului autoturismului (mandant);
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite (mandatar);
 • actul de proprietate asupra autoturismului;
 • cartea de identitate a autoturismului.


Procură depunere declarații fiscale on-line

Acte necesare pentru procură depunere declarații fiscale on-line

 • cartea de identitate a administratorului societății sau, după caz, a reprezentantului persoanei fizice autorizate;
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite să depună declarațiile fiscale on-line;
 • certificatul de înregistrare fiscală al societății/persoanei fizice autorizate;
 • certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului.


Procură eliberare/ridicare diverse documente

Acte necesare pentru procură eliberare/ridicare diverse documente

 • actul de identitate al persoanei care face împuternicirea (mandant);
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite (mandatar);
 • alte documente în funcție de obiectul procurii, după caz.

Procură pentru depunerea cererii de divorț

Acte necesare pentru procură divorț

 • actul de identitate al soțului care face împuternicirea (mandant);
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite (mandatar);
 • certificat de căsătorie.


Procură eliberare pașaport minor

Acte necesare pentru procură eliberare pașaport minor

 • actul de identitate al părintelui/părinților care fac împuternicirea (mandant);
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite (mandatar);
 • certificat de naștere copil minor.